Epigenetika

Epigenetika je vědní obor studující změny v genové expresi, které nebyly způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA – nedochází ke změnám pořadí „písmen genetického kódu“, ale „na povrchu“ molekuly DNA, což má vliv na aktivitu genů (jedná se např. o methylaci DNA nebo modifikaci histonů). Jinak řečeno epigenetika zkoumá vlivy rozhodující o tom, zda bude konkrétní gen „přečten“ a projeví se (zda se „zapne“). Na aktivaci a deaktivaci genů se podílí životní prostředí, celkový životní styl, pohybová aktivita, stravovací návyky, toxiny, emoční faktory a další. Můžete mít predispozici k některému onemocnění, avšak vnější faktory ovlivní, zda se daný gen (společně s nemocí) zapne. Mechanismy epigenetiky hrají velkou roli při vzniku tzv. multifaktoriálních onemocnění. Epigenetické změny jsou tedy ovlivněny vnějším prostředím, jsou vratné, ale zároveň se tyto změny dědí i v několika po sobě následujících generací. Z toho vyplývá, že životní styl např. špatné stravovací návyky vašich rodičů či prarodičů se nemusely nutně projevit na jejich zdraví, ale mohou se začít projevovat až u vás, zejména pokud je vzorec životního stylu opakován.